PROJEKT

 

Memmingsforskarna

Projekt

Memmingsforskarna har ett antal projekt några är avslutade och kommer att publiceras på hemsidan.

Läs här om PÅGÅENDE PROJEKT 2012

 

Odensåker utifrån 1697-års karta.

Vad säger oss dessa gamla kartor?

Karta över Odensåker och Väsby 1697

 

Genom Lantmäteriets publicering av historiska kartor via webben, har möjligheten till studier avsevärt underlättats. Under 2009 studerade Memmingsforskarnas lokalhistoriska grupp äldre kartor och då specifikt den geometriska kartan över Odensåker och Väsby i Kullerstad socken 1697.

 

Här rör det sig egentligen om två kartor, den ena härstammar från lantmäterikontoret i Östergötlands län

och den andra från lantmäteristyrelsens arkiv. Det förefaller som om den förstnämnda är en förlaga

till den sistnämnda men därför behöver nödvändigtvis inte den renritade lantmäteristyrelsekartan vara mer informativ. Tvärtom kompletterar de bägge kartorna varandra vad gäller vissa detaljuppgifter.

Bl a finns vissa ägandeförhållanden angivna på den ena kartan men inte den andra.

Detsamma gäller uppgifter om en tegelugn i Väsby.

 

Förutom ägaruppgifter och beskrivningar över ängar, hagar, gärden etc som grund för skattesättning

återfinns även uppgifter om bl a skog och fiske.

Någon skog av betydelse fanns inte. Den skog som nämns dög tydligen endast till vedbrand och lövhämtning.

Det rådde t o m brist på stängselvirke.

 

Vad gäller fisket konstateras att denna näring avseende Odensåker är ”utafh ringa wärde”.

För Väsbys vidkommande ägnas fisket större uppmärksamhet: ” Uti siön Laxfiällen hafwa denna gårdh

fiske medh Noth och Näth sampt 2. Katsestånd och fångas fisk afh Mört abbor och giedder till huus behof.

Item uti Glaan fiske med Noth och Näth sampt 1 st Katseståndh”.

Väsby hade dessutom fiskerätt i Kimstaån genom det underliggande torpet Lilla Örtomta.

 

En artikel rörande kartan och dess innehåll återfinns i Memmingsforskaren nr 1.

 

Skattnatorpen och dess brukare.

Hur var det att vara torpare under Löfstad säteri?